KampusART-taideohjelman avoin portfoliohaku ja luonnoshaku

02.09.2019
Kuva/Photo: Sigge Arkkitehdit

Kupittaan kampukselle rakentuvan Turun AMK:n uudisrakennuksen taidehankintojen toinen vaihe on käynnistynyt. Avoimen portfoliohaun ja luonnoshaun yhdistelmällä etsitään 2−3 teosta toteutettaviksi kampusrakennuksen sisätilojen ensimmäisen kerroksen kattoikkunasyvennyksiin ja toisen kerroksen aulatilaan ulokkeina toteutettuihin neuvottelukuutioihin. Sisätilojen teosten suunnittelut toteutetaan kaksivaiheisena.

Ensimmäisessä vaiheessa julistetaan Suomessa työskenteleville taiteilijoille ja taiteellisille työryhmille avoin portfoliohaku. Luonnosehdotuksia sisätiloihin sijoitettavista teoksista ei kuitenkaan lähetetä vielä ensimmäisessä vaiheessa. KampusART-taideohjelman taiteellinen jury valitsee portfoliohaun perusteella taiteilijat luonnoshakuvaiheeseen. Juryyn kuuluvat kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara (Turun AMK:n Taideakatemia) ja viestintäjohtaja Terhi Marin (Turun Teknologiakiinteistöt Oy) sekä kuvataiteilijat Heini Aho, Veli Granö ja Jaakko Niemelä.

Toisessa vaiheessa jatkoon valitut taiteilijat ja/tai taiteelliset työryhmät tekevät luonnosehdotukset ja voivat keskustella ehdotuksistaan Turun Teknologiakiinteistöjen rakennuttajapäällikkö, arkkitehti (SAFA) Anniina Savisalon kanssa. Kyseessä on uuden julkisen taiteen tilaustavan kokeilu yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran kanssa.

Sisätilojen teoshaku on osa KampusART-taideohjelmaa, joka tuo taidetta Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen sisä- ja ulkotiloihin. Korkeatasoinen ja rohkea taide lisää kampuksen vetovoimaisuutta sekä rakentaa uudisrakennuksen ja alueen identiteettiä.

Ensimmäinen taiteilijahaku toteutettiin portfoliohaun ja kutsukilpailun yhdistelmänä, jolla etsitään teosta toteutettavaksi kampusrakennuksen pihakannelle. Kutsukilpailu ratkeaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Kupittaan kampuksen taideohjelmaa koordinoi Turun AMK:n Taideakatemia, ja se toteutetaan Turun AMK:n ja Turun Teknologiakiinteistöjen yhteistyönä. Lue lisää taideohjelmasta täältä.

 

LUONNOSTEHTÄVÄSTÄ LYHYESTI

Nyt käynnistyvän portfoliohaun ja sitä seuraavan luonnoshaun tavoitteena on löytää paikkasidonnaisia, pysyväluonteisia teosideoita Kupittaan uuden kampusrakennuksen sisätiloihin. Yllättävä ja rohkea taide lisää rakennuksen viihtyisyyttä ja rakentaa identiteettiä. Kampusrakennuksessa liikkuvat Turun Tiedepuiston alueella työskentelevät, opiskelevat ja vierailevat henkilöt.

Sisätiloihin toteutetaan 2−3 teosta, joiden toteutuskustannuksiin on varattu kokonaisuudessaan yhteensä enintään 100 000 euroa (alv 0) sisältäen taiteilijapalkkiot, teosten materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudet tallentaa teoksia tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.

Taiteilijoilla ja työryhmillä on mahdollisuus esittää sisätiloihin yhtä suurta teosta tai useammasta teoksesta muodostuvaa kokonaisuutta, joiden välillä voi olla temaattinen yhteys tekniikasta riippumatta. Kohteita on kaksi: ensimmäisen kerroksen ravintolatilan kolme kattoikkunasyvennystä ja toisen kerroksen lasikattoiseen aulaan ulokkeina toteutetut neuvottelukuutiot, joita on yhteensä seitsemän. Taiteilija tai työryhmä voi laatia teosehdotuksen jompaankumpaan kohteeseen tai molempiin. Mahdollista on myös ehdottaa teoskokonaisuutta, joka toteutetaan sekä kattoikkunasyvennyksiin että rimoitettuihin seiniin. Molempiin kohteisiin voi ehdottaa joko kaksi- tai kolmiulotteisia teoksia. Toiseen vaiheeseen valitut taiteilijat perehdytetään kohteen muun muassa teknisiin rajoitteisiin heti luonnoshaun aluksi.

Sisätiloihin toteutettavien teosten tulee olla vaivattomasti ylläpidettävissä ja huoltokustannuksiltaan kohtuullisia. Teosten tulee kestää mahdollisimman hyvin uudisrakennuksen toimintaa ja käyttöä.

Keskeinen osa KampusART-taideohjelmaa on pedagoginen ulottuvuus. Valitun taiteilijan ja/tai taiteellisen työryhmän kanssa neuvotellaan erikseen teosprosessin pedagogiset mahdollisuudet (esim. taideopiskelijoiden työharjoittelut, työpajat tai luennot).

Luonnoshakuun valituille maksetaan taiteilija-/työryhmäkohtainen 2500 euron palkkio (y-tunnuksella alv 0, palkkiona veronalaista tuloa) sen jälkeen, kun luonnos on jätetty. Mikäli taiteilija tai taiteellinen työryhmä haluaa jättää useamman luonnoksen, niistä ei makseta lisäpalkkioita, vaan ne sisältyvät taiteilija-/työryhmäkohtaiseen palkkioon. Lopullisen teoksen tai teosten tilaamisesta päättää taiteellisen juryn ehdotuksen perusteella hankkeen ohjausryhmä, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa luonnoksen pohjalta. Ohjausryhmä koostuu Turun AMK:n, Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n ja Taiteen edistämiskeskuksen edustajista.

AIKATAULU

 • Portfoliohaku 2.−30.9.
 • Portfolioiden jurytys lokakuu 2019: toiseen vaiheeseen valitaan 4−8 taiteilijaa/taiteellista työryhmää
 • Luonnoshakuvaihe 1.11.2019−31.1.2020, arkkitehtitapaamiset
 • Taiteilijoiden infotilaisuus marraskuun 2019 alussa
 • Juryn työskentely helmikuu 2020, taiteilijavalinnasta tiedotetaan taiteilijoita viimeistään maaliskuun alussa 2020
 • Tavoitteena on, että osa teoksista valmistuu kohteeseen kesän 2020 aikana ja osa kesällä 2021.

Heti kutsukilpailun käynnistyttyä taiteilijoille järjestetään infotilaisuus, jossa mukaan valitut taiteilijat ja taiteelliset työryhmät voivat esittää kysymyksiä sekä keskustella kohteesta taidekoordinaattorin ja arkkitehdin kanssa.

 

VAIHE 1. PORTFOLIOHAKU

Portfoliohaku on käynnissä 2.−30.9.2019. Portfoliot lähetetään sähköisesti viimeistään maanantaina 30.9.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen kampusart(at)turkuamk.fi. Vain sähköisesti edellä mainittuun osoitteeseen toimitetut portfoliot huomioidaan.

Kuka voi hakea?

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti.

Mitä portfolion tulee sisältää?

Taiteilijoilta/taiteellisilta työryhmiltä pyydetään liittämään portfolioon seuraavat asiat:

 • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite (työryhmiltä yhteyshenkilö)
 • Ansioluettelo (max. 3 sivua/taiteilija tai työryhmän jäsen)
 • 3−5-sivuinen portfolio teoksista kuvineen sekä lyhyt tekstimuotoinen esittely kustakin teoksesta. Painotus uusimmassa tuotannossa. Mikäli kyseessä on työryhmänä toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata.
 • Perustelut, miksi kohde kiinnostaa, ja työskentelytapa soveltuu juuri Turun AMK:n uudisrakennuksen sisätiloihin (max. 100 sanaa). Kerro myös, kumpi kohteista kiinnostaa tai oletko kiinnostunut molemmista kohteista.

Huom. Luonnosehdotuksia sisätilojen teoksista ei toimiteta portfolion mukana.

Portfolion tekniset seikat

 • Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä tiedostona (max. 10 Mt).
 • Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi.pdf TAI työryhmännimi.pdf.
 • Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: Sukunimi Etunimi TAI Työryhmän nimi.

Huomioithan, että mikäli portfolion muoto tai sisältö ei täytä edellä mainittuja seikkoja, juryllä on oikeus jättää se käsittelemättä.

 

VAIHE 2. LUONNOSHAKU

Toiseen vaiheeseen valitaan enintään 4−8 taiteilijaa ja/tai taiteellista työryhmää, joille ilmoitetaan jatkoon pääsystä lokakuun aikana. Luonnos- ja sparrausvaihe alkaa 1.11.2019 ja päättyy 31.1.2020. Marraskuun alussa taiteilijat ja/tai taiteelliset työryhmät kutsutaan yhteiseen infotilaisuuteen, jossa heidät perehdytetään taideohjelmaan ja sen tavoitteisiin sekä luonnostehtävään. Luonnosvaiheen aikana taiteilijoilla ja/tai taiteellisilla työryhmillä on mahdollisuus keskustella teosideastaan kohteen hyvin tuntevan asiantuntijan, arkkitehti Anniina Savisalon kanssa. Henkilökohtaisissa keskustelutilaisuuksissa keskitytään erityisesti teosidean toimivuuteen tilassa. Yleiset kysymykset kohteeseen liittyen (esim. kantavuudesta) kerätään erikseen ja niihin vastataan kaikille yhteisesti.

Lopulliset teosehdotukset jätetään lähettämällä teosehdotus yhtenä pdf-tiedostona 25.−31.1.2020 välisenä aikana WeTransfer-palvelun kautta osoitteeseen kampusart(at)turkuamk.fi. Tarkista sähköpostiosoitteen oikeellisuus lähettäessäsi ehdotustasi.

Anna WeTransfer-palvelun viestikentässä seuraavat tiedot:

 • Tekijän/tekijöiden nimi
 • Teosehdotuksen nimi
 • Yhteystiedot
 • Tekijänoikeuden haltijat ja avustajat eriteltyinä, mikäli tekijänoikeudet eivät kuulu koko työryhmälle.

Mikäli taiteilija tai työryhmä lähettää useamman teosehdotuksen, jokainen ehdotus lähetetään erikseen, omana lähetyksenään.

Taiteilijoille lähetetään vahvistus, että teosehdotus on vastaanotettu. Luonnoshaun järjestäjä ei vakuuta teosehdotuksia eikä vastaa mahdollisesta tiedostojen vaurioitumisesta lähetyksessä. Kakkosvaiheen päätyttyä taiteilijat sitoutuvat osallistumaan Suomen Taiteilijaseuran teettämään palautekyselyyn, jossa kartoitetaan kokeilun onnistumisia ja kehittämiskohteita.

Lopulliset päätökset luonnosten ja taideteosten tilaamisesta tekee taideohjelman taiteellisen juryn ehdotusten pohjalta taideohjelman ohjausryhmä, jossa ovat mukana Turun AMK:n, Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n ja Taiteen edistämiskeskuksen edustajat. Päätökset toteutettavasta teoksesta tai teoksista pyritään tekemään maaliskuun 2020 alussa.

Lataa haun tiedot pdf-tiedostona tästä.

LISÄTIEDOT:

Taidekoordinaattori Riina Kotilainen
+358 (0)50 598 5218
riina.kotilainen(at)turkuamk.fi
(Lomalla 14.-29.9.2019)